กระบวนการขับเคลื่อนงานพัฒนาบนฐานปฏิสัมพันธ์ของอาสาสมัครชุมชน

Publish Year National Journal 1
2018 exนายดนุสรณ์ กาญจนวงศ์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, exนายวีรฉัตร์ สุปัญโญ, "การขับเคลื่อนงานพัฒนาบนฐานปฏิสัมพันธ์ของอาสาสมัครชุมชน", วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018