การเพิ่มสมรรถนะของระบบสื่อสารแบบควบรวมด้วยเทคโนโลยีระบุพิกัดจากดาวเทียมหลายระบบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางทหาร