การคัดเลือกจุลชีพทางทะเลที่มีศักยภาพและการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญ และการสร้างกรดไขมันจำเป็นเพื่อใช้ประโยชน์จากอาหารสัตว์และการบริโภคของมนุษย์โดยใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งคาร์บอน