ชีววิทยาและนิเวศวิทยาเพื่อคาดการณ์การแพร่ระบาดของแมลงหล่า(Scotinophara coarctata (Fabricious))