การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้จากบริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว

Publish Year National Journal 2
2018 exนายเกียรติศักดิ์ สนศรี, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์", วารสารดินและปุ๋ย, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 27-38
2018 inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายเกียรติศักดิ์ สนศรี, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธรรมธวัช แสงงาม, "ผลของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์", วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 47-56
Publish Year National Conference 1
2017 exนายเกียรติศักดิ์ สนศรี, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์", การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 , 1 สิงหาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย