ศึกษาและออกแบบรายละเอียดแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียภายในแอ่งจอดเรือโดยวิธีทางธรรมชาติ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Enhancing Water Circulation in a River Port", Journal of Applied Science and Engineering, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2019, หน้า 39-48