ความผันผวนของราคา ปริมาณซ์้อขาย และความลึกของตลาดในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าของเอเชีย

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exKritika Lakmas, "ความผันผวนของราคา ปริมาณซื้อขาย และความลึกของตลาดในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าของเอเชีย", Kasetsart Journal (Social Sciences), ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 53-58
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exKritika Lakmas, "Price Volatility and Trading Activity in Asian Commodity Futures Exchanges", The 3rd IFMA International Conference on Finance, 19 - 20 ธันวาคม 2015, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย