พฤติกรรมการบริโภคและความต้องการข้าวหอมมะลิในมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน