ประชาคมสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม: กรณีศึกษาป่าชายเลนปากแม่น้ำบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี

Publish Year International Conference 1
2014 exPobporn Tharapoom, inนางสาวศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Diversity and composition of mangrove macrobenthos and implications for sustainable conservation of coastal resources in the inner Gulf of Thailand", CASA 2014, 16 - 18 มีนาคม 2014, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 4
2016 exสริตา ตรีศรี, inนางสาวศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดของหอยในป่าชายเลน บริเวณบ้านคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม และปากแม่น้ำบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 25 - 29 พฤษภาคม 2016, สงขลา ประเทศไทย
2016 exธีรดา น้อยถนอม, inนางสาวศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกระจายของปูก้ามดาบและปูแสมในป่าชายเลนปากแม่น้ำบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี", การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 5, 1 - 3 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exธีรดา น้อยถนอม, inนางสาวศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปูแสมในป่าชายเลนปากแม่น้ำบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 ครั้งที่ 2, 3 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exธีรดา น้อยถนอม, inนางสาวศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปูก้ามดาบในป่าชายเลนปากแม่น้ำบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย