โครงการความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2017 exบุญชู สุนทรวุฒิไกร, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "Operation Management of Micro Grid with Fuzzy Logic Controlled Storage System Using Two-stage Optimization", GMSARN International Journal 11 (2017), ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2017, หน้า 76-81
Publish Year National Journal 6
2020 exปัณณธร รอดกำเนิด, exพรเทพ ศรีมี, exวัชระ พบพร, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "การติดตั้งมิเตอร์ชนิดจานหมุนเพื่อความเหมาะสม", วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 1-7
2017 exนายวิศวกร ขุณิกากรณ์, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, "การจัดวางตำแหน่งของหน่วยวัดเฟสเซอร์ให้เหมาะสมสูงสุดสำหรับการเฝ้าสังเกตระบบไฟฟ้าของโครงข่ายบ่อวิน กฟภ.", วิศวกรรมสาร มก. , ปีที่ 30, ฉบับที่ 99, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 81-90
2014 exเผด็จ ไชยมงคล, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "การจัดการพลังงานไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแบบสมาร์ทกริดอย่างมีประสิทธิภาพ", วิศวกรรมสาร มก. (Kasetsart Engineering Journal), ปีที่ 27, ฉบับที่ 88, เมษายน - มิถุนายน 2014, หน้า 81-92
2013 exนายพิริยะ แสงไทร, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของตัวจำกัดกระแสลัดวงจรต่อการป้องกันระยะทาง", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 26, ฉบับที่ 86, ตุลาคม - ธันวาคม 2013
2013 exนายธนเดช ไพรรุณ, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ยศวีร์ วีระกำแหง, อาจารย์, "ผลกระทบของอัตราลาดเอียงกำลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายพลังงานทดแทนในระบบแบตเตอรี่สำหรับการควบคุมความถี่ในระบบไมโครกริด", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 26, ฉบับที่ 86, ตุลาคม - ธันวาคม 2013
2013 exนายสาธิต กล้าหาญ, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, "การหากำลังการผลิตที่มากที่สุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กโดยไม่ส่งผลต่อลำดับการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกันในระบบจำหน่าย 22 kV", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 26, ฉบับที่ 86, ตุลาคม - ธันวาคม 2013
Publish Year International Conference 21
2019 inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, exAnsaya Treeworawet , inดร.อัจฉรา พิเชฐจำเริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Estimation of Load Margin by Machine Learning based on Synchrophasor data", 2019 IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), 1 - 4 ธันวาคม 2019, Macao เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
2019 exApirat Jamnian, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Life-Cycle Cost Analysis of Submarine Cable to Island Power Systems", 2019 IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC 2019), 1 - 4 ธันวาคม 2019, Macao เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
2019 exNutniti Walliyamethee, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Maintenance Scheduling of Distribution Reclosers Using RCM Techniques", 2019 IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC 2019), 1 - 4 ธันวาคม 2019, Macao เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
2018 exChaowanan Jamroen, exAkekachai Pannawan, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Battery Energy Storage System Control for Voltage Regulation in Microgrid with High Penetration of PV Generation", 53rd International Universities Power Engineering Conference (UPEC2018), 4 - 7 กันยายน 2018, Glasgow สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2017 exนายนูรุดดีน หะมะ, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "An evaluation of voltage variation and flicker severity in micro grid", 2017 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2017, 8 - 10 มีนาคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exนายธนายุส เลาสวัสดิกุล, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Study of Reactive Power Control Strategies of PV Plant in PEA Distribution System", 2017 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2017, 8 - 10 มีนาคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exนายวัชรา ยอดแก้ว, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "The Improvement of LVRT Criteria for Wind Generation in PEA Transmission Grid", 2017 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2017, 8 - 10 มีนาคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2016 exบุญชู สุนทรวุฒิไกร, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "Operation Management of Micro Grid with Fuzzy Logic Controlled Storage System Using Two-stage Optimization", The 11th GMSARN International Conference on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, Kunming, Yunnan, China, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, Kunming, Yunnan สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exวีระศักดิ์ บัวกรด, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "Electricity Meter Data Visualization for Electricity-Theft Detection", The 11th GMSARN International Conference on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, Kunming, Yunnan, China, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, Kunming, Yunnan สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exกฤป พงษ์พันธุ์, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Rule-Based Service Restoration of Smart Distribution Networks", The 11th GMSARN International Conference 2016 on “Innovative Energy, Environment and Development in GMS”., 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exนายเอกสิทธิ์ อุศรัตนิวาส , inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Adaptive Enhanced Linear Exponential Smoothing Technique to Mitigate Photovoltaic Power Fluctuation", The IEEE-PES-Asia 2016 conference on Innovative Smart Grid Technologies (ISGT), 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2016, เมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย
2016 exวัชรา ยอดแก้ว, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "The Study of Low-Voltage Ride Through Criteria forWind Generations in PEA Transmission Grid", The 11th GMSARN International Conference 2016 on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, คุนหมิง ยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exธนายุส เลาสวัสดิกุล, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "The Study of PV Plant Dynamic Grid Support in PEA Distribution System", The 11th GMSARN International Conference 2016 on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, คุนหมิง ยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exนูรุดดีน หะมะ, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Voltage Flicker Analysis and Mitigation in Micro grid: Case Study in Mae Sariang Micro grid, Thailand", The 11th GMSARN International Conference 2016 on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, คุนหมิง ยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exYutthaphon Niphitthakun, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Virtual Microgrid Design to Support Self-Healing Operation", GMSARN Int. Conf. on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exChatchawan Weruwanarak, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Impact of Superconducting Fault Current Limiter on Overcurrent Protection Coordination in PEA Substation", GMSARN Int. Conf. on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exNaowarat Tephiruk, inนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์, exOnurai Noohawm, "Improved Load Shedding Scheme in a Microgrid Using Rate of Change Under Frequency Relay", GMSARN Int. Conf. on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exThanate Feepakdee, exVissavakorn Khunikakorn, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, "Dynamic Monitoring for 115 kV PEA Distribution Network based on Synchrophasor Measurement", The 11th GMSARN International Conference 2016 on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, Kunming, Yunnan สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exNopphadon Sriprasert, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, "Optimum Battery Energy Storage Systems Sizing and Siting for Improving Smart Grid Performance", The 11th GMSARN International Conference 2016 on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, Kunming, Yunnan สาธารณรัฐประชาชนจีน
2015 exอารีวรรณ ขจรเดช, inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, "OPTIMAL ENERGY STORAGE SYSTEM DESIGN FOR ENERGY MANAGEMENT OF PEA DISTRIBUTION SYSTEMS", 23rd International Conference on Electricity Distribution, 15 - 18 มิถุนายน 2015, Lyon สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2015 exPea-Da, B., inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, "Impact analysis of fast charging to voltage profile in PEA distribution system by Monte Carlo simulation", 2015 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE), 29 ตุลาคม 2015
Publish Year National Conference 10
2020 exรังสฤษดิ์ รื่นสุคนธ์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exเนาวรัตน์ เทพหริรักษ์, "การประมาณค่าพลังงานโดยใช้วิธีการสร้างภาพข้อมูลสำหรับการวางแผนระบบจำหน่ายแบบเชิงพื้นที่", งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมของ กฟภ. ปี 2563 (PEACON & Innovation 2020), 22 กันยายน 2020, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, exAnsaya Treeworawet , inดร.อัจฉรา พิเชฐจำเริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประมาณค่า Load Margin โดยวิธีทาง Machine Learning จากข้อมูลที่ใช้มาตรฐานการวัดแบบประสานเวลา", งานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ.ประจำปี 2562 (PEACON & INNOVATION 2019), 23 - 24 กันยายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exธเนศ ฝีปากดี, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, "การตรวจจับสภาวะแยกตัวเป็นอิสระในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีการวัดแบบประสานเวลา", งานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2560, 13 - 14 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exพิชัย กองทอง, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, "วิเคราะห์พฤติกรรมและแนวทางแก้ไขปัญหาการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านพักอาศัยแบบไม่สมดุลในระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยกระบวนการเฟ้นสุ่ม", งานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2560, 13 - 14 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนายนพดล ศรีประเสริฐ, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงสมรรถนะโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่มีพลังงานหมุนเวียนโดยการควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟจากการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสม", งานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2560, 13 - 14 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exบุญชู สุนทรวุฒิไกร, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, exพลาวัสถ์ ทองคำวงศ์, "การดำเนินการแหล่งพลังงานในไมโครกริดโดยใช้ตรรกะฟัซซี่ควบคุมการทำงาน", งานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ปี 2560, 13 - 14 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exธเนศ ฝีปากดี, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, "ระบบเฝ้าสังเกตพลวัตสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าระดับแรงดับ 115 kV บนพื้นฐานการวัดแบบประสานเวลา", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39, 2 - 4 พฤศจิกายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exวัชรา ยอดแก้ว, inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความคงทนต่อแรงดันตกชั่วขณะของแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 The 39th Electrical Engineering Conference(EECON-39), 2 - 4 พฤศจิกายน 2016, เพชรบุรี ประเทศไทย
2016 exธเนศ ฝีปากดี, exวิศวกร ขุณิกากรณ์, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, "ระบบเฝ้าสังเกตพลวัตสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าระดับแรงดัน 115 kV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บนพื้นฐานการวัดแบบประสานเวลา", งานประชุมวิชาการ กฟภ. ปี 2559 "ก้าวสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต", 19 - 20 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนพดล ศรีประเสริฐ, inดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, รองศาสตราจารย์, "การหาขนาดที่เหมาะสมของแบตเตอรี่เพื่อการปรับปรุงสมรรถนะโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ", การประชุมวิชาการ กฟภ. ปี 2559 "ก้าวสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต", 19 - 20 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย