โครงการศึกษาวางแผนพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการน้ำในบ่อเก็บน้ำจังหวัดพังงา

Publish Year National Journal 2
2019 exพรรษวรรณ บุณยรัตพันธุ์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, inนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองการไหลของน้ำใต้ดินและการรุกตัวของน้ำเค็มรอบบ่อเก็บน้ำ จังหวัดพังงา", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 66-79
2018 exพรรษวรรณ บุณยรัตพันธุ์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, inนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวางแผนพัฒนาโครงการและบริหารจัดการน้ำในบ่อเก็บน้ำดิบ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในจังหวัดภูเก็ต", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 31, ฉบับที่ 104, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 23-36
Publish Year National Conference 1
2016 exพรรษวรรณ บุณยรัตพันธุ์, inนายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ, รองศาสตราจารย์, inนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองการเคลื่อนตัวของน้ำใต้ดินรอบบ่อเก็บน้ำ จังหวัดพังงาด้วยแบบจำลอง MODFLOW", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, 28 - 30 มิถุนายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย