การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง การเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคของพืชบางชนิดหลังจากการขาดแร่ธาตุ