บทบาทของสมมาตรที่มีต่อความถี่เรโซแนนซ์ของพาสมอนเชิงผิวมีอยู่ในวงกลมนาโนคู่