ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งหดตัววางนัยทั่วไปในฟังก์ชันระยะทาง wt