โครงการผลักดันมาตรการการมีส่วนร่วมของผู้กระทำความผิดในคดีอาญาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรม

Publish Year International Journal 1
2002 inดร.อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล, รองศาสตราจารย์, exProf. Jack Gandour, PhD, "Effects of Speaking Rate on the Thai Emphatic Tones", Asia Pacific Journal of Speech, Language and Hearing 7.2.101-110, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2002, หน้า ---