โครงการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมชายฝั่ง สมุทรศาสตร์ กายภาพ/ชีวภาพข้อมูลพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน