การวิเคราะห์ผลกระทบของระบบขนส่งที่มีต่อการพัฒนาเมือง

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, exKazuki Nakamura, exFumei GU , exYoshitsugu Hayashi, exMasanobu Kii, "Evaluation for Low-carbon Land-use Transport Development with QOL Indexes in Asian Developing Megacities: a Case Study of Bangkok", Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2015, หน้า 1047-1063
Publish Year International Conference 5
2016 exSathita Malaitham, exAtsushi Fukuda, inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, exV. Wasuntarasook, "Comparison between assessed land value and actual land value using Hedonic price model: A case study in Bangkok metropolitan area", The 14th World Conference on Transport Research, 10 - 14 กรกฎาคม 2016, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exV. Wasuntarasook, exYoshitsugu Hayashi, inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, ex H. Kato, exK. Nakamura, "Bangkok Miracle: How can it turn from Traffic Hell to Transit Oriented city?", The 14th World Conference on Transport Research, 10 - 14 กรกฎาคม 2016, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2015 exSathita Malaitham, inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, exAtsushi Fukuda, exVasinee Wasuntarasook, "DETERMINANTS OF LAND USE CHANGE ALONG CONSTRUCTION AREA OF MRT PURPLE LINE IN BANGKOK METROPOLITAN REGION", CODATU 2015, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2015, สาธารณรัฐตุรกี
2015 exKazuki Nakamura, exFumei GU , exVasinee Wasuntarasook, inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, exYoshitsugu Hayashi, "Failure of Transit-Oriented Development from Perspective of Quality of Life in Bangkok", The EASTS 11th Conference (Eastern Asia Society for Transportation Studies), 11 - 14 กันยายน 2015, Cebu สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2015 exKazuki Nakamura, exVasinee Wasuntarasook, exFumei GU , inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, exMasanobu Kii, exYoshitsugu Hayashi, "Evaluation for Low-carbon Land-use Transport Development with QOL Indexes in Asian Developing Megacities: a Case Study of Bangkok", The EASTS 2015 Conference, 11 - 14 กันยายน 2015, Cebu สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Publish Year National Conference 1
2015 exAtsushi Fukuda, exSathita Malaitham, inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, exTuenjai Fukuda, exVasinee Wasuntarasook, "Barriers on Area Development along Suburban Railway System in Bangkok", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 8 - 10 กรกฎาคม 2015, ชลบุรี ประเทศไทย