การประเมินความเสี่ยงในการคมนาคมทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

Publish Year National Conference 5
2023 exสโรชา ดิษฐพูล, inดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, รองศาสตราจารย์, "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำเพื่อประเมินความรุนแรงและจัดทำแผนที่อันตราย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28, 24 - 26 พฤษภาคม 2023, ภูเก็ต ประเทศไทย
2022 exบดินทร์ กาญจนากร, inดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุในแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564 และลำดับความสำคัญของปัจจัยและมาตรการด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12, 24 มิถุนายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอภิภู เจริญวชิรากุล, inดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งทางน้ำเพื่อบริหารจัดการโครงการก่อสร้างและประเมินอันตรายจากอุบัติเหตุเรือชน", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 "80 ปี มก. เพื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 26 พฤศจิกายน 2022, สกลนคร ประเทศไทย
2022 inดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอนุพงษ์ บุญเพ็ง, exกิตติพศ ประภัศร, inดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบการตรวจจับและประเมินความเสี่ยงในการขนส่งทางน้ำ โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) และอากาศยานไร้คน (UAV)", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 "80 ปี มก. เพื่อนวัตกรรม เทคโนโลีย และคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 26 พฤศจิกายน 2022, สกลนคร ประเทศไทย
2018 exขนิษฐา จิ๋วเดช, inดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, รองศาสตราจารย์, "การจัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งทางลำน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักโดยวิธี AHP", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 20 มิถุนายน 2018, ชลบุรี ประเทศไทย