ปัจจัยทางเศรษฐสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ภาคเหนือตอนล่างของไทย

Publish Year International Journal 2
2019 inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Seiichi Sakurai, "Assessment of Farmers’ Perception on Rice Seed Production Standard in Nakhon Sawan Province, Lower Northern Thailand", Journal of Agricultural Science and Technology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 1367-1377
2018 inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Seiichi Sakurai, "Input Factor Affecting Rice Seed Production in Thamai Sub-district,Nakhon Sawan Province, Lower Northern, Thailand", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 10-17
Publish Year National Journal 1
2018 inนางสาวคนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์, inดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, รองศาสตราจารย์, exSeiichi Sakurai, "Factors affecting farmers’ income generating in rice seed productiontowards seed standard, Thamai sub-district, Nakhon Sawanprovince, Thailand", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 171-180