ระบบโปรเเกรมตรวจติดตามสภาพอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์หมุนของโรงไฟฟ้าเเม่เมาะด้วยระบบอัจฉริยะ

Publish Year National Journal 1
2019 exวรกันต์ สัมฤทธิ์เดชขจร, inดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โปรแกรมตรวจสอบความเสียหายเครื่องจักรด้วยข้อมูลผสมโดยใช้ระบบนิวโรฟัซซี่", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2019, หน้า 526-533
Publish Year National Conference 2
2021 exชาคริต พันธุตะ, exภาณุวัฒน์ สุขสมภักตร์, exตฤบดี สัตยานิคม , inดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจสอบความเสียหายของเครื่องจักรโดยการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนเชิงความถี่และคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กพาย", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35, 20 - 22 กรกฎาคม 2021, อ.เมือง นครปฐม ประเทศไทย
2017 inดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โปรแกรมวิเคราะห์การสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน ISO ด้วยตรรกศาสตร์คลุมเครือ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2017, นครนายก นครนายก ประเทศไทย