โครงการพัฒนาการมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Publish Year International Journal 2
2016 inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exTharinee Manisri, exKanjanaporn Charoenpol, exGerrit K. Janssens, "A SOLUTION FOR THE BI-OBJECTIVE VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH TIME WINDOWS USING LOCAL SEARCH AND GENETIC ALGORITHMS", International Journal for Traffic and Transport Engineering, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - ธันวาคม 2016, หน้า 149-158
2015 inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "A Hybrid Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Soft Time Windows and Hierarchical Objectives", Journal of Information and Optimization Sciences, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - ธันวาคม 2015, หน้า 283-300