บทบาทของจิตวิญญาณในการทำงานในการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน

Publish Year National Journal 3
2019 exโชควสันต์ อยู่สิงห์, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ความสามารถในการฟื้นคืนกลับ จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน ภาวะผู้นำ 6 องค์ประกอบ และความยึดมั่นผูกพันในงานของผู้บริหารธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2019, หน้า 60-78
2019 exอภิตา สุขสาธุ, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "จิตวิญญาณในสถานที่ทำงาน สติ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และสมรรถนะหลักของผู้บริหารระดับต้น ในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง", Journal of HRintelligence, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 66-83
2017 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, exนำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, "บทบาทของจิตวิญญาณในการทํางานในการส่งเสริมความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน", วารสารพฤติกรรมศาสตร์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2017, หน้า 167-185