ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโท

Publish Year International Journal 2
2018 exน.สพ.ปวริศร์ เลี่ยมนิมิตร, exสพ.ญ.วรญาณี ธรรมธร, exนางสาวโสณิชา อุทุมพร, exนางสาวปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Non-lethal sampling for Tilapia Lake Virus detection by RT-qPCR and cellculture", Aquaculture, ปีที่ 2018, ฉบับที่ 486, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 75-80
2017 exปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, exวรวัลย์ เดชาวิชิตเลิศ, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Experimental infection of Tilapia Lake Virus (TiLV) in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and red tilapia (Oreochromis spp.)", Veterinary Microbiology, ปีที่ 207, ฉบับที่ "-", สิงหาคม 2017, หน้า 170-177
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, exน.สพ.ทวีศักดิ์ เจนธนกิจ, exนางสาวนันทวรรณ นนทเบญจวรรณ, exศ.น.สพ.ดร.อลงกร อมรศิลป์, "TILAPIA LAKE VIRUS: CONTROL MULTPLE INFECTIONS AND PROBLEM MANAGEMENT", World Aquaculture Society: Asian-Pacific Aquaculture 2017, 24 - 27 กรกฎาคม 2017, Kuala Lumpur มาเลเซีย
Publish Year International Trademark 1
2017 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวปุณธนาฒย์ ทัตติยพงศ์, "การเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสที่ก่อโรคตายเดือนในปลานิลและปลาทับทิมในเซลล์เพาะเลี้ยง", Kasetsart University, 2017