ศึกษาการอบแห้งของข้าวเปลือกนึ่งโดยเครื่องอบแห้งกระแสชน

Publish Year International Journal 3
2022 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, exพลกฤษณ์ คุ้มกล่ำ, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, "Mathematical model and energy utilization evaluation of a coaxial impinging stream drying system for parboiled paddy", Drying Technology, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 158-174
2021 exJunthanee Teravecharoenchai, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, "Principal Component Analysis Application on Nutritional, Bioactive Compound and Antioxidant Activities of Pigmented Dough Grain", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 1-10
2019 exTecho, J, exSoponronnarit, S, exDevahastin, S, exWattanasiritham, LS, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, exPrachayawarakorn, S, "Effects of heating method and temperature in combination with hypoxic treatment on gamma-aminobutyric acid, phenolics content and antioxidant activity of germinated rice", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 54, ฉบับที่ 4, เมษายน 2019, หน้า 1330-1341
Publish Year International Conference 2
2017 exJakkrawut Techo, exSomkiat Prachayawarakorn, exSakamon Devahastin, exSomchart Soponronnarit, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Thermal Shock by Impinging Stream Technique on Bioactive Compounds of Germinated Difference Rice Varieties", The 10th Thai Society of Agricultural Engineering International Conference, 7 - 9 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exJakkrawut Techo, exSomkiat Prachayawarakorn, exSakamon Devahastin, exSomchart Soponronnarit, inดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม, inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, "COMPARISON OF HEAT AND COLD TREATMENTS ON QUALITY ATTRIBUTES OF GERMINATED BROWN RICE", The 9th Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2017), 24 - 26 กันยายน 2017, Wuxi สาธารณรัฐประชาชนจีน