เครื่องวิเคราะห์ปริมาณแป้งในหัวมันสำปะหลังอย่างรวดเร็วเพื่อการซื้อขายในเชิงพาณิชย์ด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR)

Publish Year International Journal 2
2020 exYuranan Bantadjan, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษณันท์ มะลิทอง, อาจารย์, exSUREEPORN NARONGWONGWATTANA, "Rapid Starch Evaluation in Fresh Cassava Root Using a Developed Portable Visible and Near-Infrared Spectrometer", ACS Omega, ปีที่ 5, ฉบับที่ 19, พฤษภาคม 2020, หน้า 11210-11216
2020 exYuranan Bantadjan, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.กฤษณันท์ มะลิทอง, อาจารย์, exSUREEPORN NARONGWONGWATTANA, "Establishment of an Accurate Starch Content Analysis System for Fresh Cassava Roots Using Short-Wavelength Near Infrared Spectroscopy", ACS Omega, ปีที่ 5, ฉบับที่ 25, มิถุนายน 2020, หน้า 15468-15475
Publish Year International Conference 2
2018 exYuranan Bantadjan, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "Determination of starch content in Cassava Root using Developed Portable Near-Infrared Spectrometer", The 10th Bilateral Conference between Kasetsart University and National Pingtung University of Science and Technology, 27 - 28 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exYuranan Bantadjan, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "A portable starch content analyzer in fresh cassava root using NIR technique", Asian NIR Symposium 2016 (The 5th Asian NIR Symposium), 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2016, Kagoshima ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2019 exยุรนันท์ บรรทัดจันทน์, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, inดร.กฤษณันท์ มะลิทอง, อาจารย์, "เครื่องวิเคราะห์ปริมาณแป้งภายในหัวมันสาปะหลังสดแบบไม่ทาลายโดยใช้เทคนิค Visible และ Near-infrared spectroscopy", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 29 มีนาคม 2019, นครราชสีมา ประเทศไทย
2016 exยุรนันท์ บรรทัดจันทน์, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "เครื่องวิเคราะห์ปริมาณแป้งอย่างรวดเร็วในมันสำปะหลังด้วยเทคนิค NIR Spectroscopy", การประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 2 - 3 มิถุนายน 2016, เมือง เชียงราย ประเทศไทย