การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง NIR และความบริบูรณ์ของมะพร้าวน้ำหอม