การพัฒนาอาหารขบเคี้ยวที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากข้าวกล้องและเห็ดด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน

Publish Year International Conference 3
2018 exนางสาวเบ็ญจรัตน์ เทพสงเคราะห์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exProf. Witoon Prinyawiwatkul, "Comparison of physical properties, amino acids profile, total phenolic content and Glycaemic Index of brown rice-based extrudates containing two different mushrooms", 32nd Effost International Conference , 6 - 8 พฤศจิกายน 2018, Nantes สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2018 exนางสาวเบ็ญจรัตน์ เทพสงเคราะห์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exProf. Witoon Prinyawiwatkul, "Extruded healthy snacks containing mushroom and brown rice: effects of mushroom type, seasoned coating and health benefit information on consumer liking, salty taste expectation, emotion, and purchase intent", 32nd Effost International Conference , 6 - 8 พฤศจิกายน 2018, Nantes สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2016 exนางสาวเบญจรัตน์ เทพสงเคราะห์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Antioxidant properties of extracts from selected edible mushrooms obtained by freeze drying and tray drying", The 18th Food Innovation Asia Conference, 16 - 18 มิถุนายน 2016, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2017 exนายทศพล ลิมศรีเพชร, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "ปริมาณที่เหมาะสมของข้าวไรซ์เบอร์รี เห็ด และความชื้น สำหรับส่วนผสมหลักในโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปผลิตด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2016 inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exนางสาวพรัชต์ เถี่ยนมิตรภาพ , "ห่อหมกผงกึ่งสำเร็จรูปจากถั่วและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2016