“คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาสื่อสารมวลชนตามความคาดหวังของผู้ประกอบการด้านสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล”

Publish Year National Conference 2
2017 inดร.กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี, อาจารย์, "การศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขานิเทศศาสตร์ ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยและประชาคมโลก", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 (SPUCON2017), 14 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี, อาจารย์, "การศึกษาโครงสร้างกระบวนการผลิตข่าวดิจิทัลจากโลกตะวันตกสู่การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานนักสื่อสารมวลชนดิจิทัลในประเทศไทย", 8 th International Humanities and Social Sciences (HUSOC) , 18 - 19 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย