การวิเคราะห์คุณภาพน้ำยางพาราด้วยเทคนิค NIR

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exSUREEPORN NARONGWONGWATTANA, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, exWORAPA SEEHALAK, "The rapid determination of volatile fatty acid number in para rubber latex using fourier transform-near infrared spectroscopy based on quantification and discrimination model", Journal of Innovative Optical Health Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2015, หน้า 1550042-1-1550042-9
2015 exSUREEPORN NARONGWONGWATTANA, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exLim Chin Hock, "Rapid determination of alkalinity (ammonia content) in Para rubber latex using portable and Fourier transform-near infrared spectrometer", Journal of Near Infrared Spectroscopy, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2015, หน้า 181-188
Publish Year International Conference 1
2016 exSUREEPORN NARONGWONGWATTANA, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "Dry Rubber content determination in Para rubber latex by NIR in short wavelength region", Asian NIR Symposium 2016 (The 5th Asian NIR Symposium), 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2016, Kagoshima ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2015 exสุรีพร ณรงค์วงศ์วัฒนา, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "การประเมินศักยภาพของ Near Infrared (NIR) Spectroscopy ในช่วงคลื่นสั้น ในการตรวจสอบปริมาณเนื้อยางแห้งของน้ำยางพาราเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์", การประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 18 - 19 มิถุนายน 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย