โครงการศึกษาธรณีสัณฐาน และภูมิอากาศ (โครงการวิจัยย่อย) ภายใต้ชุดโครงการวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพ ธรณีสัณฐาน และภูมิอากาศพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ภายใต้แผนงานวิจัยโครงการแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน