การตรวจสอบความซํ้าซ้อนกันของระเบียนข้อมูลภาษาไทย

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJitsatja, K., "Detecting approximate duplicate records in the Thai language", Information (Japan), ปีที่ 20, ฉบับที่ 9, กันยายน 2017, หน้า 6479-6496