โครงการการศึกษาห่วงโซ่อุปทานไข่ไก่ของประเทศสหรัฐอเมริกา

Publish Year National Conference 1
2016 inดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาห่วงโซ่อุปทานไข่ไก่ในประเทศสหรัฐอเมริกา", งานประชุมทางวิชาการครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย