การตัดสินใจซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ของผู้บริโภคที่ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด