โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น : การรับรอง Prof.Dr.Thomas Zentgraf, Department of Physics, university of Paderborn สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม-19 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์