ผลของการเดินโดยกำหนดเป้าหมายที่มีต่อการลดน้ำหนักและสมรรถภาพทางกายของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์