ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงาน บรรยากาศองค์การ และความเชื่ออำนาจควบคุมกับความเครียดในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในประเทศ ไทย ลาว เวียดนาม (ปีงบประมาณ 2557)