การผลิต Woodceramics จากเศษเหลือวัสดุปาล์มน้ำมัน ปีที่ 2

Publish Year International Journal 2
2018 exอิสรีย์ ฮาวปินใจ, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์, "THE DEVELOPMENT OF WOODCERAMICS FROM THE TROPICAL FLORA", BIOTROPIA journal, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018 - มกราคม 2019, หน้า 97-103
2017 inดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์, exบุญยฤทธิ์ ปัญญายีน, inดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Production Parameters on Electrical Properties of Woodceramics Made from Oil Palm Frond", Journal of Tropical Forest Research, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 57-66
Publish Year National Conference 2
2017 exนายบุญยฤทธิ์ ปัญญายืน, inดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์, inดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสามารถในการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของวู๊ดเซรามิกจากทางใบปาล์มน้ำมันในช่วงคลื่นโทรคมนาคม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exบุญยฤทธิ์ ปัญญายืน, inดร.พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์, อาจารย์, inดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณสมบัติทางกายภาพของวู๊ดเซรามิกจากแผ่นใยไม้อัดทางใบปาล์มน้ำมันที่ผ่านการอัดด้วยลิควิดไฟท์วู๊ด", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2559 "เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้", 1 - 4 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย