โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก

Publish Year National Conference 2
2016 inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, exสิทธิโชค กล่อมวิญญา, exพัชรเรศ ชคัตตรัยกุล, exศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, "การประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2559 "เศรษฐกิจนิเวศบนฐานการป่าไม้", 2 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.วีนัส ต่วนเครือ, อาจารย์, inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิสุทธิพันธุ์ มหาอาชา, exนายสิทธิโชค กล่อมวิญญา, exนางสาวพัชเรศ ชคัตตรัยกุล, exศ.ดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, "การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อปริมาณน้ำในน้ำตกคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และน้ำตกธารารักษ์ จังหวัดตาก", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2559 "เศรษฐกิจนิเวศบนฐานการป่าไม้", 2 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย