การพัฒนาความสามารถในการเขียนบทความวิจัย

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์, "การจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานในวิชาเคมี", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ , ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 33-34