โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการสานสัมพันธ์และจับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ (สปป.ลาว)