ผลการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • กองทุนพัฒนาอาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557 (2557-2558)

  • inนางสาววีณา ยาไทย, อาจารย์

  • inนางสาววีณา ยาไทย, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์