ความพึงพอใจและความภักดีต่อตราสินค้าของศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์ในอุตสาหกรรมสินเชื่อรถยนต์ของผู้บริโภคในกทม

Publish Year National Journal 1
2015 exมณฑิรา ศรีด้วง, inดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจและความภักดีต่อตราสินค้าของศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์ในอุตสาหกรรมสินเชื่อรถยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร", วารสารมนุษยศาสตร์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 231-251
Publish Year National Conference 1
2015 exมณฑิรา ศรีดวง, inดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจ และความภักดีต่อตราสินค้าของศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์ในอุตสาหกรรมสินเชื่อรถยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย