รูปแบบการพัฒนาการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์โดยใช้กระบวนการ Coaching และ Mentoring

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการพัฒนาการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์โดยใช้กระบวนการ Coaching และ Mentoring", The 6th International Symposium on Education for Rural Transformation (ERT) 2016 "Teacher Professional Development - Needs and Challenges on Education for Rural Transformation, 9 กุมภาพันธ์ 2016, สาธารณรัฐอินเดีย