ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยหอมอบเนย จังหวัดนครปฐม