ศักยภาพและบทบาทขององค์กรต่อการตอบสนองทิศทางและความต้องการกำลังคนสำหรับการพัฒนาสังคม