การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบปักท่อนพันธุ์

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายศักดิ์สิทธิ์ บุญรอด, "Development of a Cassava Planter: A Preliminary Experiment in Soil Bin", ISSAAS 2016 International Congress and General Meeting, 5 - 7 พฤศจิกายน 2016, Hanoi สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 1
2016 exนายศักดิ์สิทธิ์ บุญรอด, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลไกปักท่อนพันธุ์สำหรับเครื่องปลูกมันสำปะหลังและการทดสอบสมรรถนะในกระบะดิน", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13, 8 - 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย