การศึกษาความรู้และความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน