การสังเคราะห์และสมบัติเชิงแสงของควอนตัมดอทที่ตรึงด้วยควอเทอไนซ์พอลิเมอร์บรัช