การศึกษาการสร้างพลาสติกชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยเชื้อบาซิลัส

Publish Year National Journal 1
2017 exดุษฎี มูลดา, exสุดารัตน์ แซ่โจว, inดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, inดร.อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, "การคัดแยกและศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากเชื้อบาซิลลัส", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา TCI1, ปีที่ 22, ฉบับที่ พิเศษ, สิงหาคม 2017, หน้า 288-298
Publish Year National Conference 1
2016 exน.ส. สุดารัตน์ แซ่โจว, inดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, inดร.อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, "SCREENING AND OPTIMIZATION OF POLYHYDROXYALKANOATES PRODUCTION BY Bacillus thuringiensis", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท) ครั้งที่ 42, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย