การคัดเลือกจุลสาหร่ายสร้างโพลีแซคคาร์ไรด์และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตโพลีแซคคาร์ไรด์

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJiraphan Preamsuriya, "Screening, Isolation and Identification of Fresh Water Microalgae and FactorsInfluencing of Polysaccharide Production", Advances in Environmental Biology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 26, พฤศจิกายน 2015, หน้า 29-37
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายจิระพันธ์ เปรมสุริยา, "Screening, Isolation and Identification of Fresh Water Microalgae and Factors Influencing of Polysaccharide Production", International Conference on Environmental, Engineering and Biological Science (ICEEBS2015), 10 - 11 พฤศจิกายน 2015, โฮจิมิน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม